Log på vores Extranet
Udsugning af brændbart støv
Applikationer til brændbart støv

Brændbart støv

Eksplosivt støv eller potentielt eksplosive atmosfærer findes på en lang række forskellige arbejdspladser

Da brændbart støv fra de fleste organiske materialer, syntetiske materialer og metaller kan eksplodere, skal der udvises opmærksomhed på at forhindre støveksplosioner. Det europæiske fællesskab har udstedt to direktiver om eksplosive atmosfærer /brændbart støv (også kaldet ATEX-direktiver), som trådte i kraft 1. juli 2003 og 1. juli 2006.

Anvendelsen af disse to direktiver har medført forbedret beskyttelse mod eksplosioner ved at gøre forskellige tekniske og organisatoriske handlinger obligatoriske. Som ledende ekspert i industriel luftfiltrering udvikler Nederman produkter, som lever op ATEX-direktiverne og opfylder de højeste sikkerhedskrav.

Ansvaret for overholdelse af yderligere krav i henhold til national eller lokal lovgivning og regulering hører under det lokale Nederman salgskontor og kunden.

Nederman tilbyder støvudsugningsanlæg, som lever op til ATEX-kravene:

  • Filterets eksplosionsstyrke er afprøvet
  • Overholdelse af ATEX-kravene er sikret gennem eksplosionsaflastningsdøre eller -paneler
  • Risikoen for spredning af en eksplosion er forebygget vha. installeret sikkerhedsudstyr som roterende cellesluser, tilbageslagsklapper mv.
  • Ventilatorer er ATEX-certificerede til at håndtere potentielt eksplosivt støv.

Håndtering af brændbart støv

Slutbrugerens ansvar

Det er ejerens/slutbrugerens ansvar at bestemme den mulige eksplosionsfare på produktionsanlægget. En af forpligtelserne er at klassificere arealerne, hvor eksplosive atmosfærer kan forekomme. En anden forpligtelse, som påhviler ejeren/slutbrugeren er at fremstille et “Eksplosionssikringsdokument” som bl.a. omfatter:

  • Eksplosionsrisiko og vurdering
  • Passende sikkerhedsforanstaltninger som vil blive taget for at leve op til målene i direktivet
  • Arealer, som er klassificeret i "zoner"
  • At arbejdsstedets udstyr drives og vedligeholdes med korrekt hensyn til sikkerheden

Først når slutbrugeren har erklæret zonerne, er det muligt for Nedermans salgsmedarbejdere at bestemme, om Nederman kan levere det påkrævede maskineri og udstyr. Nedermans salgspersonale har brug for følgende data fra kunden, som er ejer og slutbruger af udstyret. 

  • ATEX-zoneklassifikationen for arealerne hvor udstyret skal opstilles. Dette er slutbrugerens ansvar
  • Egenskaberne for støvet som skal behandles, herunder dets eksplosionsklasse St1, St2 eller St3. 

ATEX-zoneklassifikationer

Zone 20: Område, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft. Eksempler: Normalt opstår disse forhold kun inde i udstyr som pneumatiske transportørlinjer, fræsere, tørmixere, sigter osv. Zone 20-atmosfære findes typisk indvendigt i udstyr.

Zone 21: Område, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft. Eksempler: Normalt kan disse forhold opstå hvor støvskyer ofte forekommer som følge af den normale produktion, f.eks. slibning, sandblæsning, åben pålæsning osv. Zone 21-atmosfæren skal normalt udvides til en afstand på 1 meter fra kilden, som udløser atmosfæren. Normalt vil mennesker finde det ekstremt besværligt at trække vejret i zone 21-atmosfærer. 

Zone 22: Område, hvor det ikke forventes, at der ved drift forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv i luft, eller hvor forekomsten, hvis det sker, kun er af kort varighed. Eksempler: Normalt kan disse forhold opstå på steder, hvor der ligger støv på gulvet og andre overflader, som kan spredes og danne eksplosive støvskyer. Normalt vil et bemandet område eller et område tæt ved personer mest sandsynligt være en non-zone (sikker – ikke farlig) areal. Selv for områder klassificeret som zone 22 kan der være betydelige ophobninger af støv på overfladerne. Zone 22-atmosfære kan opstå på steder, hvor støv kan undslippe gennem lækager og samle sig i farlige mængder, f.eks. på arealer hvor poser opbevares (defekte poser). Zone 22-atmosfæren skal normalt udvides til en afstand på 1 m fra kilden, som udløser atmosfæren. 

Fabrikantens ansvar

Det er fabrikantens ansvar at fastslå ATEX-kategorien for maskineri og udstyr, som er produceret af fabrikanten. Produkterne kategoriseres som 1D, 2D og 3D, hvor kategori 1D betyder, at produktet har et særdeles højt beskyttelsesniveau (zone 20, 21 eller 22); kategori 2D et højt beskyttelsesniveau (zone 21 eller 22); kategori 3D et normalt beskyttelsesniveau (zone 22). Nedermans symbol for produkter, som er egnede til håndtering af eksplosivt støv er Ex eller Z.

Hvis Nederman som fabrikant bestemmer, at udstyrs- eller filterenheden eller andet er egnet til installation i et klassificeret areal, skal udstyret være mærket iht. ATEX-direktivet (2014/34/EU). 

CE-mærke

Ovenfor kan ses et eksempel på, hvordan Nedermans udstyr kan være mærket. Ex i en femkant er symbolet på eksplosionsbeskyttelse fulgt af udstyrsgruppen II (ikke-minedrift), kategori 3D for støv (D). Beskyttelse gennem konstruktionssikkerhed repræsenteres af “c”. Maks. overfladetemperatur 125°C (257 °F). 

Nedermans kundetilpassede produkter

Nederman kan udføre kundetilpasning så længe det ikke bringer produktets sikkerhed (sikkerhedsvurdering) i fare. En forøgelse af den samlede volumen og/eller areal for en filterenhed sætter produktets resistens på spil. Ekstra elektriske komponenter eller lignende udstyr, som udgør en antændelseskilde skal kategoriseres, hvis de skal placeres i en farezone.

Støvklassifikation 

Samme støvtype bliver normalt mere “eksplosivt” jo mindre partiklerne er. Derfor er egenskaberne for støvet, som skal behandles af Nedermans udstyr, særdeles vigtige. Den specifikke KSt værdi eller St-klasse for støvet skal derfor oplyses af kunden. KSt-værdien er maksimumværdien for eksplosionstrykket i en 1 m3 (35,3 ft3) container. St-klasser er kategorier, som støvet klassificeres i ud fra deres KSt-værdier. 

Støveksplosions klasse
KSt , bar m/s (psi ft/s) 
 St 1 > 0 til 200 (0–61)
 St 2
> 200 til 300 (61–91) 
 St 3
> 300 (91) 
 Tabel 1: St-klasser  

Nederman-udstyr, som opstilles udendørs, er egent til eksplosivt støv i klasse St1 eller St2. Udstyret er ikke egnet til gas, kemisk udstabilt støv eller selvantændende materiale som f.eks. magnesium.

+ Udvid for mere - Skjul


Produkter som løser: Brændbart støv