Log på vores Extranet

Websted ansvarsfraskrivelse

Nedermans ansvarsfraskrivelse for webstedet er en erklæring, som har til hensigt at specificere og begrænse omfanget af rettigheder og pligter, som kan udøves af parterne under et af loven anerkendt forhold.

Al materiale, herunder, men ikke begrænset til, tekst, fotografier, grafer og illustrationer på et hvilket som helst af Nedermans websteder kan indeholde tekniske fejl eller ukorrekte staveformer eller andre fejl eller unøjagtigheder. Nederman påtager intet ansvar for sådanne fejl eller unøjagtigheder. Materialet og oplysningerne på alle Nedermans websteder stilles gratis til rådighed med det formål, at give generelt information.

Nederman giver ingen garanti at nogen art, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, garanti for korrekthed, betegnelse, ikke-krænkelse eller underforståede garantier for salgbarhed eller specielle formål. Du accepterer, at Nederman ikke kan holdes ansvarlig for konsekvenserne af en hvilken som helst handling, du fortager på baggrund af de oplysninger, som er indeholdt på et hvilket som helst af Nedermans websteder. 

Desuden fraskriver Nederman sig enhver garanti for, at informationen på et hvilket som helst af Nedermans websteder vil være kontinuerlig eller fejlfri, eller at en hvilken som helst information, software eller andet materiale, som der er adgang til fra et hvilket som helst af Nedermans websteder, er fri for computervirusser eller andre skadelige elementer.  Nederman kan på et hvilket som helst tidspunkt uden forvarsel udføre ændringer i dette materiale. Nederman er ikke forpligtet til at opdatere materialet.

1. Accept af vores vilkår

Din brug af Nedermans programmer, serviceydelser og websteder, samlet betegnet som "servicer" i dette dokument og med udelukkelse af en hvilken som helst service, som Nederman leverer til dig i henhold til anden, skriftlig aftale, er underlagt vilkårene for en lovlig kontraktaftale mellem dig og Nederman. Med "Nederman" menes Nederman Holding AB, hvis hovedsæde er beliggende i Sydhamnsgatan 2, 251 06 Helsingborg, Sverige. Dette dokument forklarer hvordan aftalen er udformet og opstiller nogle af aftalens betingelser.

Når du besøger et hvilket som helst af Nedermans websteder, viser, har adgang til eller på anden måde bruger nogle af de udbudte servicer eller oplysninger som er skabt, samlet, udfyldt eller indsendt til Nederman, erklærer du dig enig i de følgende  vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke ønsker at acceptere vores betingelser er dit eneste valg at afstå fra besøget, vise eller på anden måde bruger Nedermans service. Du forstår, er enig i og godkender at disse vilkår udgør en lovligt bindende kontrakt mellem dig og Nederman, og at den brug af Nederman angiver din fulde accept af denne aftale. 

2. Levering af tjenesteydelser

Du er enig i og accepterer, at Nederman er berettiget til at ændre, forbedre eller afbryde en hvilken som helst af sine serviceydelser efter eget skøn og uden forudgående meddelelser til dig, selvom det medfører, at du forhindres i at få adgang til information, som er indehold i ydelsen. Desuden er du enig i og accepterer, at Nederman er berettiget til at yde serviceydelser til dig gennem datterselskaber eller tilknyttede enheder.

3. Ejendomsret

Du er enig i og accepterer, at Nedermans websted kan indeholde ejendomsbeskyttet og fortrolig information, herunder varemærker, servicemærker og patenter beskyttet af loven op ophavsret og internationale traktater om ophavsret. Nederman autoriserer dig til at vise og fremstille enkelte kopier offline af dets indhold til personlig, ikke-kommerciel brug. Vores indhold må ikke sælges, mangfoldiggøres eller distribueres uden vores skriftlige tilladelse. Alle tredjeparters varemærker, servicemærker og logoer tilhører de respektive ejere. Alle yderlige rettigheder, som ikke er specifikt beskyttet heri, er forbeholdt.

4. Opsigelse af aftalen

Aftalens vilkår er gældende i al evighed indtil den afbrydes af en af parterne uden forudgående varsel på et hvilket som helst tidspunkt af en hvilken som helst årsag. Vilkår, som er gældende i al evighed, påvirkes ikke af denne aftales opsigelse.

5. Garantifraskrivelse

Du forstår og er enig i, at din brug af Nederman er helt på dit eget ansvar, og at vores serviceydelser leveres "som er" og "som tilgængelig". Nederman udsteder ingen eksplicitte eller underforståede garantier, påtegninger eller repræsentationer af nogen slags hvad angår brugen af Nedermans websted, information, indhold, materialer eller produkter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, underforstående garantier om salgbarhed og egnethed til et specifikt formål og ikke-krænkelse, samt garantier om at adgang til eller brug af servicen vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at fejl i servicen vil blive rettet.

6. Ansvarsbegrænsning

Du forstår, og er enig i, at Nederman og et hvilket som helst af dets datterselskaber eller tilknyttede enheder i intet tilfælde er ansvarlig for nogen direkte, indirekte eller tilfældige skader, følge- eller pønalskader. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, skader ved tab af profit, forretningsafbrydelse, forretningsrygte eller -goodwill, tab af programmer eller information eller andre immaterielle tab opstået af brugen af eller mangel på adgang til brugen af serviceydelsen, information eller permanent eller midlertidigt ophør af denne serviceydelse eller adgang til information, slettet eller defekt indhold eller information, eller fejl i oplagring i hukommelsen af indhold eller information. Ovenstående begrænsning gælder uanset om Nederman er blevet informeret om, eller skulle have været opmærksom på, muligheden for sådanne skader. I jurisdiktioner, hvor udelukkelsen eller begrænsningen af ansvar for følge- eller tilfældige skader ikke er tilladt, er Nedermans ansvar begrænset til størst mulige udstrækning tilladt af loven.

7. Jurisdiktion

Du forstår og er udtrykkelig enig i at overdrage til rettens personlige enekompetence i landet, staten, provinsen eller territoriet alene udnævnt af Nederman at løse alle juridiske spørgsmål som opstår på grundlag af denne kontrakt eller er forbundet med brugen af Nederman. Hvis retten i landet med jurisdiktionen afgør, at et hvilket som helst af vilkårene i denne aftale er ugyldigt, så vil dette vilkår blive fjernet fra betingelserne og de resterende vilkår vil stadig være gyldige.

8. Hele aftalen

Du forstår og er enig i at ovenstående vilkår udgør hele den generelle aftale mellem dig og Nederman. Du kan eventuelt blive underlagt yderligere vilkår og betingelser, når du bruger, køber eller har adgang til andre serviceydelser, tilknyttede serviceydelser eller tredjeparts indhold eller materiale.

9. Ændringer i vilkår og betingelser

Nederman forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår fra tid til tid på eget skøn og uden forvarsel. Ændringer i vores vilkår bliver effektive fra den dag, de bliver offentliggjort, og din brug af Nederman efter en hvilken som helst ændring i vilkårene betyder, at du giver dit samtykke til at de er bindende.

3. december 2012